Regulamin

DEFINICJE

 1. smart-money.pl – będący własnością Spółki portal internetowy dostępny pod adresem https://smart-money.pl, dostarczający usługę porównywarki cenowej Usług.   
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 3. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, korzystająca z smart-money.pl w celu dokonywania zakupu Usług od Dostawców.
 4. Dostawca – podmiot niebędący Konsumentem, prowadzący działalność w zakresie odpłatnego udostępniania Internetu lub telewizji lub usług telekomunikacyjnych. 
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta –  osoba fizyczna zawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach smart-money.pl bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oferta – informacje dotyczące Oferty Dostawcy wyświetlane w smart-money.pl, określające co najmniej przedmiot sprzedaży i jego cenę.  
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z smart-money.pl skierowany do Użytkowników.
 8. Spółka – MARKONLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000632902, NIP: 5252673149, REGON: 365215226, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.
 9. Usługa – treści cyfrowe lub usługi oferowane przez Dostawcę, widoczne w porównywarce serwisu smart-money.pl.
 10. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z smart-money.pl.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej przez Spółkę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie Regulaminu Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługę wyszukiwania i porównywania ofert Dostawców na świadczenie Usług. 
 3. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatnie. 
 4. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem https://smart-money.pl/regulamin

KORZYSTANIE Z SMART-MONEY.PL

 1. Do korzystania z smart-money.pl niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Smart-Money.pl zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do smart-money.pl jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu dokonania zakupu Usługi Użytkownik powinien najpierw podać wymagane kryteria wyszukiwania w polu porównywarki, a następnie nacisnąć przycisk „Wyszukaj oferty” 
 2. Przed dokonaniem zakupu Usługi, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z ofertą Usługi oraz regulaminem sprzedaży danego Dostawcy (jeżeli został udostępniony). 
 3. Klikniecie przez użytkownika w przycisk „Zamawiam” nie powoduje zawarcia umowy sprzedaży usług, a jedynie przekierowuje Użytkownika do formularza kontaktowego albo oferty konkretnego dostawcy. 
 4. Spółka nie jest stroną umów sprzedaży Usług. smart-money.pl dostarcza jedynie funkcję wyszukiwarki i porównywarki Usług, natomiast umowa sprzedaży Usług jest zawierania pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. 
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach określonych przez danego Dostawcę. 
 6. Czas realizacji / aktywacji Usługi wskazany jest przez Dostawcę w jego Usłudze. 
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy treścią oferty Dostawcy widoczną w smart-money.pl a finalną treścią oferty Dostawcy w chwili zawierania umowy sprzedaży Usług. 
 8. Wszelkie pytania, żądania i roszczenia (w tym reklamacje i zwroty) związane z Umową sprzedaży Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Merchanta, u którego nabył Towar.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG

 1. Odpowiedzialność za zamówione Usługi ponosi w całości Dostawca. 
 2. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Dostawcy u którego nabył Usługę. Dane kontaktowe Dostawcy dostępne są w ofercie Usługi albo w regulaminie sprzedaży Dostawcy.  

REKLAMACJE I SPORY DOTYCZĄCE SMART-MONEY.PL

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania smart-money.pl i zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Spółki drogą elektroniczną, na adres e-mail:  kontakt@smart-money.pl lub na adres korespondencyjny Markonline Sp. z o.o. ul.
  Prosta 70 ; 00-838 Warszawa. 
 2. Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Wszelkie spory ze świadczenia usługi, o której mowa w pkt. 14, wynikłe pomiędzy smart-money.pl a Konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem: kontakt@smart-money.pl lub na adres korespondencyjny Markonline Sp. z o.o. ul. Prosta 70 ; 00-838 Warszawa
 2. W zakresie danych osobowych Kupujących, administratorem danych osobowych Kupującego jest Merchant, z którym Kupujący zawarł Umowę sprzedaży. 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Spółką a Użytkownikiem następuje z chwilą dokonanie czynności wejścia na Smart-Money.pl np. poprzez wpisanie adres w pasku adresu przeglądarki, kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zakończenia korzystania z smart-money.pl przez Użytkownika. 
 2. Spółka uprawniona jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.
 3. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu uznaje się:
  1. Dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie lub smart-money.pl do przepisów prawa mających na nie wpływ,
  2. Zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług,
  3. Poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub smart-money.pl,
  4. Poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub smart-money.pl,
  5. Zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu. 

INNE

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, tj. w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 2. Szybko skontaktuj się z nami pod adresem e-mail Spółki: kontakt@smart-money.pl lub na adres korespondencyjny Markonline Sp. z o.o. ul. Prosta 70 ; 00-838 Warszawa

Załącznik do Regulaminu dla Kupujących

Platformy internetowej smart-money.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Dane Kupującego: 

_____________

Adresat: 

Markonline Sp. z o.o.

 ul. Prosta 70 

00-838 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia  umowy(*) / odbioru(*) ……………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………..…

Podpis Kupującego

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data …………………………………..…

(*) Niepotrzebne skreślić.

×
Skorzystaj z wyszukiwarki i szybko znajdź to czego szukasz!
Aplikacja dostępna do pobrania wkrótce!